Zadania rzecznika dyscyplinarnego

Rzecznik dyscyplinarny jest jednym z organów izby adwokackiej. Podstawą jego działalności są przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.) oraz wydany na podstawie tej ustawy Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru.

Rzecznik dyscyplinarny prowadzi dochodzenia dyscyplinarne i wykonuje inne czynności związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną adwokatów, które zostały określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie. Czynności rzecznika dyscyplinarnego dotyczą odpowiedzialności adwokatów będących członkami danej izby adwokackiej. Mogą one być wykonywane przy pomocy zastępców.

Dochodzenie dyscyplinarne

Jest wszczynane w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że określony adwokat dopuścił się zachowania sprzecznego z prawem, zasadami etyki zawodowej lub godnością zawodu.

Wszczęcie dochodzenia

Może nastąpić z urzędu lub na skutek złożonego zawiadomienia. W toku dochodzenia m.in. zbierana jest dokumentacja mająca znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przesłuchiwani są świadkowie.

Przedstawienie zarzutu

Rzecznik dyscyplinarny podejmuje decyzje o przedstawieniu adwokatowi zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej. Uczestniczy on w takim postępowaniu w charakterze strony.

Umorzenie dochodzenia

Dochodzenie dyscyplinarne może zakończyć się wydaniem postanowienia o jego umorzeniu, gdy zachowanie adwokata nie wypełnia znamion przewinienia dyscyplinarnego lub zachodzi inna przesłanka umorzenia postępowania.

Odmowa wszczęcia dochodzenia

Gdy z zawiadomienia nie wynika podejrzenie zachowania sprzecznego z etyką adwokacką, rzecznik dyscyplinarny odmawia wszczęcia dochodzenia.